Ukraine

Pervomajsk

Juznoukrainsk

Duga Radarstation

Tschernobyl – Prypjat